AYDINLAR OCAĞI BAŞKANI DİYOR Kİ

AYDINLAR OCAĞI BAŞKANI DİYOR Kİ

Daha doğrusu bir şey diyemiyor. Demek istiyor, ama bu toprakları ve bu topraklar üzerinde yaşamış olan insanların derinlemesine ne tarihini ne kültürünü ne de dilini biliyor. Bu zafiyetin kendisini savurduğu vadilerde boş sözler ederek zevahiri kurtarıyor… Bize öyle geldi.

Baran Dergisi’nin 262. sayısına konuşmuş Aydınlar Ocağı Başkanı Prof. Mustafa Erkal. Okuduklarımızdan anladığımızı anlatmaya  çalışarak tahlil edelim meseleyi.

Söyleşiyi yapan Kazım Albayrak. Suriye meselesiyle başlamış sorulara. Uzatmadan; tek cümle  ile ifade edilecek şekilde cevab şu: “Suriye’ye ikinci İsrail Devleti’ni kurmak için saldırıyorlar!” Eh, herkesin bir fikri olacak haliyle. Fikir özgürlüğü(!) de olduğuna göre, isteyen istediğini söyler.

Biz asıl, hazırlanmakta olan yeni anayasa ile ilgili bölüme dikkat çekmek istiyoruz. Dış politika da zemin biraz daha geniş olduğu için ve de zemin çok kaypak olduğundan yanlışların kısmen izalesi mümkün ve söyleyenin fikir kimliğini her zaman ortaya koyucu değil. Ama iç politikaya sıra gelince herkesin eteklerindeki taşların dökülüşü ayan beyan görülüyor.

Bir zamanların kudretli teşkilatı  Aydınlar Ocağı. Rahmetli Üstad Necib Fazıl’ında hatırası olduğu bir ocak. Belki de  bu niyetle gitti Albayrak söyleşiye, bilemiyoruz.

Neyse.

Gelelim mevzuya. Aydınlar Ocağı Başkanı hangi vadilerin derinliğinde yaşadığını ifade eden şeyler söylemiş. Albayrak soruyor:

 “-Biraz da Anayasa çalışmalarından bahseder misiniz?              

-Türkiye’de yeni bir Anayasa ihtiyac bence yok.”

Haydaa…

Aydınlar Ocağı muhafazakâr bir ocak. Bu ülkede muhafazakâr bilinenlerin neler çektiği de ortada. Neden böyle diyor acaba? Belki de onların muhafaza ettikleriyle bizimkiler farklı da bizler sadece kelime benzerliğine aldanarak onları kendimiz gibi görüyoruz; olabilir mi? Mümkün.

 “-Niye yasa değişikliğine ihtiyaç yok’ diyorsunuz” diye soruyor Albayrak. Cevab şöyle:

 “Mutlaka Anayasada değişiklik yapmaya gerek yok, bütün yasalarda değişiklikler yapabilirsiniz. Anayasa da yapılmak istenen değişiklik Türkiye’nin ihtiyaçlarından doğan değişiklik değil.”

Enteresan… Yani bu millet 12 Eylül ihtilalcilerinin yaptığı Anayasadan memnun, değiştirilmesine gerek yok, demek istiyor ki, nev-i şahsına münhasır bir düşünce. Yoksa, toplumun sağı, solu, altı, üstü, ortası vs. herkes yeni anayasadan yana. Erkal, niye böyle diyor olabilir ki?

Devam edelim:

“Anayasa değişikliği Türkiye’ye verilmek istenen biçim dolayısıyla yapılmak istenen değişikliktir.” diyor Erkal ve niçin’ini şöyle izah ediyor:

“Tamamen Amerika’nın Ortadoğu planlamasına uygun bir devlet yapısına Türkiye’yi götürebilmek için anayasa merdiven olarak kullanılmaktadır.”

Anlaşıldı… ‘Antiemperyalist’ refleks, yani Ulusalcı tavır!

“Bu açıdan mı karşısınız” sorusuna verdiği cevab:

“Evet, bazı değişiklikler yapılabilir bu ayrı konu. 18 kere değişiklik yapılmış, yine de yapılabilir, ama konu başka. 12 Eylül anayasa halk oylamasında, çok yanlış bilmeden, anlamadan, anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini fark etmeden, vatandaş ezbere rey kullandı. % 60’la geçti. Hukuk devleti parti devletine dönüşüyor.”

Tuhaf… Muhafazakâr bir Ocak, muhafazakârlığı dolayısıyla, laiklerin, ulusalcıların, Kemalistlerin hışmına uğrayan bir partiyi devletleşmekle suçluyor… Şunu anlıyoruz; son zamanlarda liberal solun da katılımıyla bu düşünceyi dillendirenlerin etkisi olmuş demek. Erkal’ın ölçüsü de enteresan; “Hukuk devleti parti devletine dönüşüyor”… Böyle bir şey yok ama (doğrusu, olsun isteriz) katı Kemalist kaidelerin halkı cendereye aldığı böyle bir devleti, böyle bir bürokrasiyi hangi akılla parti devletine tercih ediyor. Anlayamadık.

İleride mevzu biraz daha açılıyor. Geleceğiz.

Albayrak diyor ki:

“Biz de referandum da ‘AKP ye hayır, referanduma evet” dedik.

Cevab:

 “Orada AKP’ye ve yanlışlarına evet anlamı da çıktı.”

Yani, AKP’ya çalıştın diyor… İslâmî ölçülerde pragmatizmin nasılına dair bir şeyler söyleyebilirdi Albayrak ama gerek duymamış. Fakat şöyle güzel bir soru sormuş:

 “CHP ve diğer statükocular bunun karşısında durdu. Burada bizim ‘hayır’ diyeceğimiz ne vardı?”

Cevab:

 “Hayır diyeceğimiz Amerika’nın Ortadoğu planlamasına yönelik yapılacak değişikliktir. O bir basamaktı.”

Evet, Albayrak da böylece ABD saflarına dahil edilmiş oluyor. “Şuurlu veya şuursuz ahmaklık ettin” demek istiyor herhal.

Albayrak esas meseleye gelebilmek için fırsat kolluyor anlaşılan ve bir yerden sahaya iniyor:

“Dışarıdan güdümlü anayasa değişikliğine, sosyal, hukukî değişikliğe bizde karşıyız. Kendi millî ve mânevî değerlerimizle anayasa yapmalıyız. Bu toprak Necib Fazıl, Salih Mirzabeyoğlu gibi mütefekkirler de yetiştirmiştir, fikriyat örgülemiştir, dışarıdan alacağımız bir şey yoktur. Türk hükümetleri de Büyük Ortadoğu Projesine de Amerika’nın istediği şekilde yer almamıştır veya alamamıştır. BOP tutmamıştır.”

Cevab:

“Ama süreç devam ediyor. Tutmadı demek zordur.”

İnsanın aklı hakikaten almıyor bu tür şeyleri. ABD’nin, AB’nin, İsrail’in hâl-i pür melâli ortada. Bunlar her geçen gün kan mı kazanıyorlar, kan mı kaybediyorlar. Hâlâ kan döküyor olduklarına bakıp kan kazanıyorlar demenin tutarlı bir tarafı olabilir mi?..

Adamlar nerelerden nerelere düştüler. Ortak menfaatler ayağına her zaman emreden ABD ve AB şimdi senin de hakkını vermek zorunda kalıyor. Yani çatır çatır alıyorsun. Bütün bunlar olmuyormuş gibi yaparak, efendim BOP, HOP, KOP deyip zıplamanın bir âlemi var mı? Şu veya bu arazlarla da olsa TREN KALKTI. Bundan sonrasını doğru hesablayarak enerji kaybını önlemeye çalışmalıyız. Ama, sanki hiç böyle bir durum yokmuş gibi eski teraneler… Hakikaten tuhaf. Aydınların başkanı!

Albayrak asıl meselenin özünü gösterebilmek için sondaja devam ediyor:

 “Evet başka bir şekilde devam ediyor. Burada BOP tutmadı, egemen güç tabiî Ortadoğu’yu bırakmak istemeyecektir, sömürmek isteyecektir. Biz buna karşı neler getiriyoruz, ne gibi bir örgütlenme getiriyoruz, ne gibi bir fikriyat getiriyoruz, ne gibi bir duruşumuz olacak.? Yetmiş yıllık rejimin gidişatıyla bunun olmayacağı belli. Bunun olmayacağını Amerika da gördü, bugün Ergenekoncular, Ulusalcılar da gördü. Burada yeni bir dizayn çabası var. Biz bu yeni dizayn etme çabasına karşı yeni fikirler ve ulus kavramını aşıcı ve yeni bir idealle; ‘Necib Fazıl’ın Büyük Doğu ideolojisiyle ortaya çıkalım’ diyoruz. Bu söylediklerim hakkında ne düşünüyorsunuz?”

Yani, bu rejim yıkılıyor, bunu görmeyen de yok. Biz Başyücelik Devleti İdealiyle geliyoruz, senin bu konudaki dünya görüşün ne, demek istiyor Albayrak. Ama aldığı cevab bize şunu hatırlattı. Hani doktor hastasının akıllanıp akıllanmadığı sınamak için soruyor; bir gemi kalkıyor limandan, gemidekiler ve limandakiler mendil sallıyor falan… Bu sana neyi hatırlatıyor?

Hasret, ayrılık, özlem gibi şeyleri söylemesini bekliyor hâliyle. Fakat adamımız başka âlemde; doktor, bugün sana anlattıklarımı iyi kavrayabildin değil mi, deyiveriyor.

İşte Erkal’ın cevabı:

 “O ideallerle ortaya çıkabilmemiz için bizim biz olarak kalmamız lazım. Türkiye yeni anayasayla bizim biz olmaktan uzaklaştırıldığımız bir sürece sokulmak isteniyor. Anayasanın ik üç maddesi, beş ve altıncı maddesi, onuncu maddesi, 66. Maddesi değiştirilmek isteniyor.

– Maddelere takılıp kalmayalım isterseniz…

– Maddelerin içeriği bizim için önemli.”

Anayasanın ilk üç maddesi malum. Herkesin fikri, bu maddeler değişmeli ki, anayasanın bütünü bir mânâ kazansın şeklinde. Ulusalcılar, laikler, Kemalistler değişmesin diye direniyor. Görüyoruz ki aydınlarımız(!) da direniyor… Geçelim.

Son soru ve son cevabın kısa bir tahlilini yaparak nakledelim.

Sondaj devam ediyor. Aydınımız ıslık çalarak gökyüzünü temaşada. Anlaşılır gibi değil.

Soru:

 “Mevcut statükoyla da Türkiye bunu yerine getiremez. Yapılan Kemalist devrimler de batıcı devrimlerdir ve bunlarla biz milli kimliğimizden zaten uzaklaştık. Bunlarla dar bir kalıptayız, aşamayız. Böyle giderse yine emperyalizmin dayattıklarına uyacağız. Bizim milli kültürümüz, ideolojimiz nerede? Bunlar üzerinde durmamız lazım. Yani batı perspektifinden kurtulmamız lazım; Ama nasıl?”

Hani bir “özlem” desin “hasret” desin “mendil sallamak”tan bahsetsin istiyor Albayrak çırpınırcasına… Cevab çok hoş(!) ve de gökyüzünü seyretme rahatlığı içinde şöyle:

“Anayasa konusunda da Aydınlar Ocağı on sayfalık bir ilkeler bütünü hazırladı. Özet olarak ne yapılması lazım, ne gibi bir değişiklikler yapılması lazım, hangi ilkelerin konulması lazım… Mesela anayasanın 6. Maddesiyle 90. Maddesi birbiriyle çelişkili, bunlar düzeltilebilir, ülke ihtiyaçlarına göre; ama niyet farklı. Türkiye’de Anayasa değişikliğinin gündeme getirilmesi Türkiye’nin ihtiyaçlarından değil, bunu yakalamak lazım. İşin özü bu. Amerikalılar nasıl bir anayasa hazırlansın diye bizimkilere rapor üzerine rapor veriyor.”

Söyleyecek bir şey yok; Benim oğlum binâ okur, döner döner yine okur.

http://www.furkandergisi.com/index.php/tr/medya-analiz/1417-basindan-notlar-v

Basından Notlar xxııı

DENKTAŞ ÖLDÜ TOPRAĞI BOL OLSUN

Kıbrısı kumarhane cennetine çeviren Mason Denktaş âhir ömründe Kelime-i Şehâdet yerine “Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar” şarkısıyla karısına serânâd yaparak, dar-ı bekâ’ya intikâl etti. Toprağı bol olsun!

Özellikleri; iyi bir Mason, iyi bir Kur’an Kursu ve İmam Hatib Mektebleri düşmanı. İyi bir Kıbrıs halkını dinsizleştirme Koç’u, iyi bir toprak müzakerecisi (yani, vatan’ın inancın yaşandığı yer olduğunu bilmeme şaşkınlığı demektir), iyi bir Demirel dostu, sıkı bir Türk Militaristleri dostu (yani kamuflajlı, zaman zaman kamuflajsız Ergenekoncu)… Yani, yani, yani…

Herkes bilmeli ki, bir gün bu yâniler biter, “Küllü Nefsin Zaikatül Mevt” hikmetince açılan KABİR kapısından yeni bir dünyaya girilir. Orada sorulur:

– Bay Denktaş, Allah’ın Kitabı için ne yaptın?

– Yâ Rabbi ben Kıbrıs Türkünü ve Kıbrıs toprağını kurtarmak için ömrümü verdim!

– Ey kulum, kimden kurtardın?

– Gavurlardan Yâ Rabbi!

– Gavurlar senin halkına ne yapmak istiyorlardı?

– Öldürmek veya köle etmek Yâ Rabbi!

– Ey kulum, görmüyor musun ki, bu işleri sen kendi halkına yapmışsın; ruhlarını öldürmüş onları benim dinime yaklaşmaktan menetmişsin, dolayısıyla da, Bana köle olmamanın gerektirdiği köleliğe düşürmüşsün onları!.. Ne diyorsun?

– Yâ Rabbî!.. Yâ Rabbî!.. Yâ Rabbî!..

 

HADİ ŞİMDİ DE GÜL PALYAÇO!!!

 

Bu sözü kim kime söylüyor dersiniz?.. Anlatalım. Palyaço Fransa cumhurbaşkanı oluyor, onu palyaçoluğa terfi ettirenlerse İtalyanlar. Bir süre önce Sarkozy şöyle bir laf etmişti, “Fransa’nın kredi notu asla düşmeyecek, düşerse ben ölürüm”… Daha sonra da Almanya (23 Ekim 2011) başbakanı Merkel’in, “Berlusconi’nin İtalyası için ne düşünüyorsunuz?” sorusuna Sarkozy, Merkel’e bakıp sadece gülmüştü.

Bu durumun kızdırdığı İtalyanlar şimdi bir fırsat yakalamış, Sarkozy’yi palyaçolaştırmaya çalışıyorlar. Fırsatta şu; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors 9 Avrupa birliği ülkesinin kredi notuyla birlikte Fransa’nın notunu da düşürmüş… Tabiî İtalyanlar harekete geçip intikam alıyorlar…

Ee, bize ne bundan, diyebilirsiniz!

Yâni, basit bir itiş kakış muamelesi, bahse değer mi, diye düşünebilirsiniz. Fakat, mesele hiç de öyle değil. Şayet bu tür dalaşmalar AB sürecinin sağlam bağlarla bağlandığı zannedilen dönemlerde olsaydı, haklısınız. Oysa, şimdi AB’nin her yönünü bir telâş almış, neredeyse eski defterler açılmak üzere. Dolayısıyla, böyle bir zamanda, böylesine bir durum hiç de hayra alâmet değil.

“Ne gibi” derseniz, anlatalım. Efendim, biz Doğulular arasında bir asırlık bir husûmet vardır. Bu husûmet tabiî değil, Batılılar’ın kotardıkları sûni bir husûmettir. Dolayısıyla husûmet sayılmaz, izâlesi kolaydır. Ve, şimdilerde yaşanan süreç de, bu sûni sürecin izâlesi sürecidir.

Batı’nın ki öyle mi ya!

Onların durumu bizdekinin tam tersi. Yâni düşmanlıkları doğal, dostlukları sûni’dir. Böyle olunca, Sarkozy’nin İtalyanları küçümsemesindeki mânânın farklılığı anlaşılır, İtalyanların Sarkozy’ye diş bilemelerinin hakikati de idrak edilir. Yüzyıllar boyu birbirini boğazlamış Batılılar, son iki-üç yüzyılda toparlanıp büsbütün doğuluların üzerine çullanmanın fırsatını yakalamışlar ve doğrusu bu işin zevkini de iyi çukarmışlar… Ama buraya kadarmış.
Şimdi hırlamalar yeniden başladı. Neden? Öküz öldü de ondan!

Yani, Batı ekonomisi tatlı hayat standartlarından uzaklaşaya başlayınca, rûhen mefluç bedeni fiziken de yere çakıldı. Anlayacağınız öküz öldü ortaklık bozuldu. Öküz: Hazza dayalı Batılı yaşam… Ortaklık: Doğuyu sömürerek elde edilen emtîa üzerine.
Öküz öldüğüne, ortaklıkta bozulduğuna göre, sırtlan dişlerini birbirlerine göstermemeleri için bir sebeb kalmadı demektir. Bundan böyle, aralarındaki şakalaşmalara bile dikkat etmek gerekir, zira kalblerine evham düşen bu canavarlar şimdi birbirlerinin arkalarını kolluyorlar. Hiç şübheniz olmasın; hiç. Yapmadıkları, yaşamadıkları şey değil bu durum, yüzyıllarca birbirlerinin kanlarını emdiler. Yeniden hazırlanıyorlar hatıralarını tazelemeye. Ne gam, diyeceğiz ama içlerindeki masumlara yazık!

http://www.furkandergisi.com/index.php/tr/medya-analiz/1412-basindan-notlar-xxiii